Historia Bractwa Kurkowego w Gorlicach

Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach, postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 roku wydanym  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń  pod numerem KRS 0000664514.

Wcześniej, w dniu 08 grudnia 2016 roku, w Dworze Karwacjanów w Gorlicach miało miejsce Walne Zgromadzenie Założycielskie, na którym uchwalono Statut Stowarzyszenia, dokonano wyboru jego władz, tj. Rady Starszych, a także Sądu Brackiego i Izby Rewidentów.

Stowarzyszenie jest sukcesorem i kontynuatorem Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach,  powołanego na mocy Zarządzenia Dyrektora Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” Zdzisława Tohla z dnia 03 marca 2016 roku, które działało na zasadzie wolontariatu w ramach organizacyjnych Muzeum do grudnia 2016 roku. Uroczystość ślubowania pierwszych dwunastu Braci Założycieli – Primus Frater Conditor – miała miejsce w dniu 24 kwietnia 2016 roku w Bazylice Mniejszej pw. NMP w Gorlicach. Organizacja Bracka w Gorlicach zaczęła pisać swoją historię – pomimo iż Gorlice takiej tradycji nie miały –  wzorując się na bogatych tradycjach historycznych Towarzystw Strzeleckich Bractw Kurkowych z Krakowa i Tarnowa.

W Okręgu Małopolskim Gorlickie Bractwo dołączyło do grona znamienitych, historycznych Towarzystw Strzeleckich z Krakowa i Tarnowa, zobowiązując się do kultywowania staropolskich i patriotycznych tradycji bractw kurkowych wykształconych w ciągu minionych wieków.

Grupa założycielska Bractwa w marcu 2016 roku liczyła 12 członków, zbyt mało, aby w tamtym czasie założyć Stowarzyszenie i uzyskać wpis do KRS. Nie stanowiło to przeszkody dla gorlickich Braci, którzy w ciągu kilku miesięcy zaznaczyli swoją obecność na gorlickiej ziemi na tyle skutecznie, że ich działalność znalazła uznanie wśród lokalnej społeczności. Zaś wymiernym efektem było zgłoszenie chęci podjęcia szczytnej idei Bractwa przez kolejnych ośmiu zacnych mieszkańców ziemi gorlickiej. W dniu 23 października 2016 roku miało miejsce uroczyste ślubowanie kolejnych ośmiu nowych członków Bractwa. Nic więc już nie stało na przeszkodzie, aby wystąpić o rejestrację Stowarzyszenia, które w grudniu 2016 roku liczyło 20 członków.

W trakcie uroczystości w dniu 23 października 2016 roku JE biskup Edward Białogłowski poświęcił  pamiątkową tablicę – votum dziękczynne za dar pontyfikatu i świętości Jana Pawła II, ufundowaną i wykonaną staraniem gorlickich Braci Kurkowych. Odsłonięcia tablicy na frontonie gorlickiej Bazyliki dokonał ks. dziekan Stanisław Ruszel.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii gorlickiego Bractwa, już jako Stowarzyszenia, było uroczyste poświęcenie sztandaru Bractwa oraz insygniów władzy królewsko-marszałkowskiej, tj. srebrnego kura i lasek marszałkowskich. Miało to miejsce w dniu 23 kwietnia 2017 roku w Bazylice Mniejszej pw. NMP w Gorlicach, a zatem w przeddzień pierwszej rocznicy inauguracji działalności Bractwa na gorlickiej ziemi.

W Strzeleckim Bractwie Kurkowym Dworu Karwacjanów w Gorlicach pierwsze zawody o tytuł Króla Kurkowego odbyły się  w dniu 20 kwietnia 2017 roku na strzelnicy LOK w Gorlicach. Zwyciężył w nich brat Jerzy Wojnarski, który został Królem Kurkowym AD 2017 i przyjął historyczne miano „Pierwszy”. Zaś marszałkami AD 2017 zostali Paweł Czeszyk i Stanisław Mucha-Słomski. Uroczysta intronizacja Króla Kurkowego miała miejsce w dniu 23 kwietnia 2017 roku.

W dniu 24 czerwca 2017 roku Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach na mocy uchwały Zarządu zostało przyjęte w poczet członków Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

KONTYNUACJA ZAPISU HISTORII STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO DWORU KARWACJANÓW W GORLICACH JEST PREZENTOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.bractwokurkowe.gorlice.pl W ZAKŁADCE „WYDARZENIA”.

Ważne daty w historii Gorlickiego Bractwa Kurkowego:

 1. 24.04.2016r.: uroczyste ślubowanie pierwszych 12 Braci Założycieli
 2. 23.10.2016r.: poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej św. Jana Pawła II, ufundowanej przez gorlickich Braci Kurkowych
 3. 23.10.2016r.: uroczyste ślubowanie 8 kolejnych Braci Kurkowych
 4. 08.12.2016r.: Walne Zgromadzenie Założycielskie organizacji pn.: Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach. Wybór władz Bractwa Kurkowego, podjęcie uchwały o złożeniu wniosku o rejestrację Stowarzyszenia
 5. 21.02.2017r.: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń
 6. 20.04.2017r.: pierwsze strzelanie o tytuł Króla Kurkowego i Marszałków
 7. 23.04.2017r.: poświęcenie sztandaru i insygniów władzy królewsko-marszałkowskiej
 8. 23.04.2017r.: intronizacja Króla Kurkowego Jerzego Wojnarskiego „Pierwszego”
 9. 24.06.2017r.: przyjęcie gorlickiego Bractwa w poczet członków Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. 29.10.2017. Przyjęcie w szeregi Bractwa dwóch nowych członków – Józefa Zięby i Janusza Stukusa; uroczyste ślubowanie.
 11. 03.05.2018. Intronizacja Króla Kurkowego AD 2018/2019 Mieczysława Kamińskiego – „Iudex”. Marszałkowie: Ryszard Rozwadowski i Jerzy Gubała
 12. 03.05.2019. Intronizacja Króla Kurkowego AD 2019/2020 Grzegorza Albrechtowicza -„Grzegorza z Biecza”. Marszałkowie: Piotr Potok i Marek Wałęga. Kadencja „Grzegorza z Biecza” trwała trzy lata, aż do maja 2022r. w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid.
 13. 11.04.2021. Ślubowanie brata Bogusława Kamińskiego.
 14. 24.10.2021. Obchody Jubileuszu 5-lecia gorlickiego Bractwa Kurkowego.
 15. 24.04.2022. Ślubowanie brata Andrzeja Adamczyka.
 16. 03.05.2022. Intronizacja Króla Kurkowego AD 2022 Pawła Czeszyka „Paulusa”. Marszałkowie: Lucjan Broniek i Janusz Stukus.

Szczegółowy zapis wydarzeń począwszy od kwietnia 2016 do maja 2017 umieszczono w zakładce „Kronika”, w pozycjach: Kronika część I „Ślubowanie” oraz  Kronika część II „Sztandar”. W opracowaniu jest część III Kroniki Bractwa, obejmująca okres od czerwca  2017 do chwili obecnej.